Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019
10/04/2019 | 1318 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD


Số: 276/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4

và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

 

 
 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Thực hiện Thông báo số 527/TB-ĐHTN ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đại học Thái Nguyên về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Nhà trường lịch nghỉ lễ cụ thể như sau:

1. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật (ngày 14/4 dương lịch) nên người lao động sẽ được nghỉ bù 01 ngày vào thứ Hai ngày 15/4/2019. Như vậy, cùng với ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.

2. Nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019

Dịp lễ 30/4 và 01/5/2019, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.

Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo để các cán bộ viên chức và người lao động được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị, đoàn thể (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường ;

- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Bùi Đức Linh

 

Nguồn: Phòng HC-TC