Phương pháp nghiên cứu trong ngành Quản trị Kinh doanh
23/03/2017 | 4137 lượt xem

KHÓA TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

 

A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho người học phương pháp nghiên cứu trong ngành Quản trị Kinh doanh.

B. NỘI DUNG

1. Viết đề cương nghiên cứu

+ Lựa chọn vấn đề nghiên cứu

+ Xác định mục tiêu nghiên cứu

+ Xác định đối tượng nghiên cứu

+ Thiết kế quy trình nghiên cứu

+ Cách thức thu thập số liệu

2. Thiết kế bảng hỏi thu thập số liệu

+ Các dạng bảng hỏi và câu hỏi điều tra

+ Các thang đo

3. Cách thức phân tích dữ liệu

+ Phân tích nhân tố khám phá

+ Phân tích nhân tố khẳng định

+ Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)

+ Phân tích mô hình với biến trung gian, biến tương tác

Video