Khóa đào tạo sản xuất nông nghiệp hàng hóa
23/03/2017 | 3427 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ VÀ HỘ KINH DOANH

 

KHÓA TẬP HUẤN 

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong xây dựng nông thôn mới

 

A. MỤC ĐÍCH

v Trang bị kiến thức cơ bản về kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

v Trang bị kiến thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa và liên kết với doanh nghiệp

v Trang bị kiến thức về thị trường và marketing sản phẩm nông nghiệp

B. NỘI DUNG

v Tổng quan về sản xuất nông nghiệp hàng hóa

¨ Tiềm năng và lợi thế của kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

¨ Khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

v Mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa

¨ Sản xuất nông nghiệp hàng hóa

¨ Liên kết hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

¨ Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

v Thị trường và marketing sản phẩm nông nghiệp

¨ Thị trường của sản phẩm nông nghiệp

¨ Marketing sản phẩm nông nghiệp  

- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

v Kiểm soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp

¨ Chất lượng nông sản.

¨ Các công cụ kiểm soát chất lượng.

Thời gian dự kiến:                           02 ngày

 Đối tượng đào tạo:              Cán bộ và các hộ gia đình làm kinh tế

Giới thiệu nội dung khóa tập huấn sản xuất nông nghiệp hàng hóa (Download tài liệu ở đây)

Video