Các khóa đào tạo ngắn hạn
04/12/2016 | 3711 lượt xem

- Khởi sự kinh doanh

- Kỹ năng bán hàng hiệu quả

- Marketing quan hệ và chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ

- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh (cách thức triển khai đề tài từ chọn tên đề tài, thu thập số liệu và các kỹ thuật xử lý số liệu như phân tích nhân tố, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích hồi quy với biến tương tác, biến trung gian..vv).

- Hoạch định chiến lược kinh doanh

- Lập và quản lý dự án  

Video