Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 TS. Nguyễn Việt Dũng
24/10/2017 | 2509 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

1.    Tên đề tài: “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.    Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12

3.    Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.    Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Việt Dũng

5.    Quyết định thành lập Hội đồng: Số 964/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD

6.    Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ hai - ngày 30 tháng 10 năm 2017

7.    Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12

- Chủ nhiệm: TS Nguyễn Việt Dũng

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 –  tháng 9/2017

2. Mục tiêu:

-  Phân tích rõ cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

- Phân tích thực trạng cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

-  Giải pháp tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Tính mới và sáng tạo

Hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về tái cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn, phân tích thực trạng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại SGDCK Hà Nội. Đề xuất giải pháp điều chỉnh cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại SGDCK Hà Nội.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

- Báo cáo phân tích thực trạng cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Báo cáo đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Sản phẩm:

1.  Nguyễn Việt Dũng (2017), "Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam", Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính.

2.  Nguyễn Việt Dũng và Mai Thanh Giang (2015), “Tăng cường quản trị tiền mặt của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

3.  Nguyễn Việt Dũng (2015), "Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết", Tạp chí Tài chính. Số 10 kỳ 2-2015.

4.  Nguyễn Việt Dũng (2016), "Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết", Tạp chí Tài chính. Kỳ 2 – Tháng 2/2016 (627).

5.  Nguyễn Việt Dũng và Mai Thanh Giang (2016), "Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết", Kỷ yếu hội thảo khoa học _ Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Học Viện Tài Chính, tr. Trang 245 – 249.

6.  Nguyễn Việt Dũng và Mai Thanh Giang (2016), "Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán. Số 01 (150) 2016.

7.  Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Trần Quân (2017), "Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội", Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Số 02 tháng 06/2017, tr. Trang 72 – 77.

8.  Mai Thanh Giang và Nguyễn Việt Dũng (2015), “Phân tích tài chính các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

9.  Trần Thị Giang, GVHD TS Nguyễn Việt Dũng (2016), “Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016, Mã số SV2016 – BF - 56, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

10.  Nguyễn Thị Diệu Hoa, Nguyễn Thanh Tùng, và GVHD Ths Mai Thanh Giang (2015), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

11.  Bùi Thị Hường, Ngô Thị Ngọc Bích và GVHD TS Nguyễn Việt Dũng (2017), “Mối quan hệ giữa rủi ro tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2017. Mã số SV2017 – BF – 31. Dự kiến nghiệm thu tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

12.  Trần Thị Thơm và các cộng sự, GVHD Nguyễn Việt Dũng (2015), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2015, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

13. Báo cáo tổng kết “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

+ Là nguồn tài liệu cho các nhà quản trị ngành xi măng tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định quản trị doanh nghiệp.

+ Là cơ sở cho cơ quan ra quyết định chính sách phát triển công nghiệp xi măng

 

Ngày …. tháng …. năm 2017

Tổ chức chủ trì

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

 

Chủ nhiệm đề tài

(Ký, họ và tên)

 

 

 TS Nguyễn Việt Dũng

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: Solutions for financial restructuring of cement industry listed on the Hanoi Stock Exchange

Code number: ĐH 2015 – TN08 - 12

Coordinator: Doctor Nguyen Viet Dung

Implementing institution: Thai Nguyên University of Economic and Business Administration

Duration: from 9/2015 to 9/2017

2. Objective(s):

- Analysis clear rationale for structured finance and financial restructuring of the business

- Analysis of the financial structure of cement enterprises listed on the Hanoi Stock Exchange.

- Solutions to financial restructuring of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange.

3. Creativeness and innovativeness:

There are many studies on on corporate financial restructuring. However, there is no research on the financial restructuring of the cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange. Therefore, the subject has systematized the theoretical and practical basis and analyzed the actual financial structure of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange. Suggest solutions to adjust the financial structure of cement companies listed on the Stock Exchange of Hanoi.

4. Research results:

- To systematize the theories on the structured finance and financial restructuring of the business

- A report analyzing the financial structure of cement enterprises listed on the Hanoi Stock Exchange.

- Report proposed solutions and recommendations to financial restructuring of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange.

5. Products:

1. Nguyen Viet Dung (2017), " Impact of capital structure on firms value: A case study of cement companies listed in Vietnam", Workshop of the Faculty of Business Finance, Academy of Finance.

2. Nguyen Viet Dung and Mai Thanh Giang (2015)," Strengthen the cash management of construction materials businesses listed on the stock market of Vietnam", Fundamentals of Scientific Research 2015, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

3. Nguyen Viet Dung (2015), " Discuss on financial restructuring for listed cement enterprises ", Journal of Finance. No. 10 period 2-2015.

4. Nguyen Viet Dung (2016), " Relationship between financial structure and financial risk of listed cement enterprises", Journal of Finance. Period 2 - February 2016 (627).

5. Nguyen Viet Dung and Mai Thanh Giang (2016), "The relationship between financial structure and financial risks of listed cement enterprises", Workshop _ Financial monitoring for state-owned enterprises Vietnam - Current situation and solutions, Academy of Finance, tr. Page 245 - 249.

6. Nguyen Viet Dung and Mai Thanh Giang (2016), "Factors affecting the financial structure of cement enterprises listed on the stock market of Vietnam ", Journal of Financial Research - Accounting No. 01 (150) 2016.

7. Nguyen Viet Dung and Nguyen Tran Quan (2017), " Analysis of financial status of cement companies listed on the Hanoi Stock Exchange”, Journal of Economics and Business Administration. Number 02 - June 2017, Page 72 - 77.

8. Mai Thanh Giang and Nguyen Viet Dung (2015), "Financial Analysis of Cement Companies Listed at the Hanoi Stock Exchange", Fundamental Research Program 2015, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

9. Tran Thi Giang et al (2016), "Improve medium and long-term credit performance at Vietnam Development Investment Bank - East Hanoi Branch", Research Fundamental Research 2016, Code SV2016 - BF - 56, University Economics and Business Administration. Instructor Nguyen Viet Dung

10. Nguyen Thi Dieu Hoa and Nguyen Thanh Tung (2015), "Analyzing Factors Affecting Credit Risk of Commercial Banks Listed on Vietnam Stock Market",  Fundamentals of Scientific Research 2015, University of Economics and Business Administration. Instructor Mai Thanh Giang

11. Bui Thi Huong and Ngo Thi Ngoc Bich (2017), "The relationship between financial risk and business results of listed cement enterprises in Vietnam", Fundamentals of Scientific Research 2017. Code SV2017 - BF - 31. Projected acceptance in December 2017 , University of Economics and Business Administration. Instructor Nguyen Viet Dung

12. Tran Thi Thom et al (2015), "Analyzing the factors affecting the business performance of real estate companies listed on the Vietnam stock market", Fundamentals of Scientific Research 2015, the University of Economics and Business Administration. Instructor Nguyen Viet Dung

13. Final Report, “Solutions for financial restructuring of cement industry listed on the Hanoi Stock Exchange

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

+ For research and study at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

+ A resource for steel executives to refer to in the corporate governance decision - making process.